นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย’ 64

นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย สอบได้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค แผนที่ 2 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ม.4  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    เรียน Grammar Understanding กับครูจอย  ที่ be ez-english 

Continue Readingนางสาววรินทร ลือดี น้องทราย’ 64

เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล น้องข้าวหอม’ 64

เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล น้องข้าวหอม สอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี เรียนเดี่ยว กับครูจอย Grammar Fundamentals   ที่ be ez-english 

Continue Readingเด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล น้องข้าวหอม’ 64

เด็กหญิงกรวรรณ เล็กเจริญกุล น้องหยก’ 64

เด็กหญิงกรวรรณ เล็กเจริญกุล น้องหยก สอบติดโครงการ สคว. ม.1โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีเรียนเดี่ยว Grammar Fundamentalsกับครูจอย ที่ be ez-english

Continue Readingเด็กหญิงกรวรรณ เล็กเจริญกุล น้องหยก’ 64