นายธรรมธร เหลืองอิงคะสุต น้องเจ๋ง

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน Understanding Grammar, Entrance กับครูบี ที่ be ez -english