นางสาวศรัณย์พร บรรเลงรมย์ น้องนุ้ย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน Understanding Grammar กับครูเปรียว เรียน Entrance กับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english