นางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ น้องพลอย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดสกลนคร เรียน Understanding Grammar กับครูบี เรียน Entranceกับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english