นางสาวพิมพ์ชนก ประทุมพงษ์ น้องพลอย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดสกลนคร

เรียน Understanding Grammar กับครูบี

เรียน Entranceกับครูเก๋, ครูบี ที่ be ez -english