นางสาววรินทร ลือดี น้องทราย

สอบได้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค แผนที่ 2 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ม.4 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   

เรียน Grammar Understanding กับครูจอย 

ที่ be ez-english