เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล น้องข้าวหอม

สอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

จังหวัดอุบลราชธานี

เรียนเดี่ยว กับครูจอย Grammar Fundamentals  

ที่ be ez-english