IELTS (International English Language Testing System)

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ จะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งการสอบไอเอลส์ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศดังกล่าว คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0 – 9 ไม่ได้หมายถึงสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ละบริษัทหรือมหาวิทยาลัยจะมีคะแนน ขั้นตำ่ที่กำหนดไว้

การทดสอบ IELTS มี 2 แบบ ได้แก่

  • แบบทางวิชาการ เป็นการเตรียมการให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ของการศึกษาระดับสูงและสำหรับมืออาชีพ เช่น แพทย์ และพยาบาลที่ต้องการเรียนหรือฝึกฝนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  • แบบการฝึกอบรมทั่วไป เป็นการเตรียมการวางแผนเพื่อทำสัญญาการฝึกอบรมที่ไปไม่เป็นทางการ หรือได้รับประสบการณ์ในการทำงาน หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการอพยพ

องค์ประกอบ

  1. ประเภทของการออกเสียง รูปแบบการเขียนซึ่งได้ปรากฏในเนื้อหาของการทดสอบ
  2. ความสามารถในการทดสอบ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับของการสอบ IELTS มีทั้งหมด 9 ระดับ 
  4. ทักษะหรือระดับการพูดเป็นส่วนประกอบหลักของ IELTS ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่งในกับผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบจะประเมินผู้สมัครในขณะที่เขากำลังพูดอยู่ 

ระดับคะแนนการสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 9 ระดับ

ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม
ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี
ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี
ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้) มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามรถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี
ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย
ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน
ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น