เด็กหญิงกรวรรณ เล็กเจริญกุล น้องหยก

สอบติดโครงการ สคว. ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
เรียนเดี่ยว Grammar Fundamentals
กับครูจอย ที่ be ez-english