นางสาวธนพร กฤษฏิ์ธนกุล น้องแอนจี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน Understanding Grammar,

Entrance,  กับครูบี ที่ be ez -english