นายอานนท์ ชัยบุตร น้องก้อง

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียน Understanding Grammar,

Entrance, IELTS กับครูบี ที่ be ez -english