นายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ น้องเอเจ’64

สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ประเทศแคนาดา

เรียน Private กับครูเปรียว ที่ be ez-english