เด็กหญิงนฐพร จันดาวัลย์ น้องอุ้มบุญ'64

สอบได้โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565-2566) เขตอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) ประเทศสหรัฐอเมริกา rolex imitacion เรียน Grammar understanding กับครูลี่ ที่ be ez-english