เด็กหญิงนันท์นภัสร สุขพานิช น้องแตงกวา

สอบเข้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  โครงการ สคว. ม.1 

เรียนเดี่ยวกับครูเอ็นดู ที่ be ez-english