นางสาวกัญญณัฐ วงษา น้องแบมแบม

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียนกับครูยุ้ย ตั้งแต่ ม.2
Basic Grammar -Grammar Understanding + errors  ที่  be ez-english