นางสาวพิชญาภัค จันทะโยธากุล น้องนามิ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Medicine Khon Kaen University

เรียนกับครูจอย  และครูเก๋ ที่ be ez-english

ตั้งแต่ประถมศึกษา