เปิดรับสมัครติวสอบ TOEFL ITP  

       เรียนกลุ่ม 3000 บาท/30 ชม. (กลุ่มละ 5 คนขึ้นไป)

        เรียนเดี่ยว 3,500/ 10 ชม.   *ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน