Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นายจักกาย จินดา น้องกาย

สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ด้วยคะแนน GAT(eng) 112.50/150

และคะเเนน 9 วิชาสามัญ (eng) 56.25/100

เรียนที่ beez ช่วง ม.5-ม.6