Share on facebook
Share on google
Share on linkedin

นางสาวสุพิชญา จิตติเจษฎาภรณ์ น้องไอโกะ

สอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ด้วยคะเเนน GAT(eng) 112.50/150

และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 66.25/100

เรียนที่ beez  ช่วง ม.5-ม.6