นางสาวภัทราวดี หมู่มาก น้องปุ้ม

สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น

ด้วยคะเเนน GAT(eng) 117.50/150

และคะเเนน 9 วิชาสามัญ(eng) 73.75/100