โรงเรียนบ้านรักภาษาบริจากเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี